Rehabilitacja ogólnoustrojowa

REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA

Rehabilitacja w ramach kontraktu z NFZ

REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA

Rehabilitacja ogólnoustrojowa

W ramach zakładu rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych, przeznaczone dla pacjentów, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego i lekarskiego.

 

W ramach kontraktu z NFZ

Pacjenci są przyjmowani na podstawie skierowania, z dołączoną aktualną dokumentacją medyczną lub kopią, potwierdzającą rozpoznanie. W przypadku wystawienia skierowania przez system e skierowania (obowiązkowo dla skierowań wystawianych od 08.01.2022)  Skierowanie na leczenie szpitalne w Zakład/Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej (2306)

Pacjenci powinni dostarczyć inną istotną dokumentację medyczną w przypadku nie umieszczenia innych schorzeń niż główne w skierowaniu.

Lekarze, którzy mogą kierować pacjenta do tego rodzaju leczenia to lekarze oddziałów:
 • urazowo-ortopedycznych,
 • chirurgicznych,
 • neurochirurgicznych,
 • neurologicznych,
 • reumatologicznych,
 • chorób wewnętrznych,
 • onkologicznych,
 • ginekologicznych,
 • urologicznych.,
 • pediatrycznych,
 • kardiologicznych,
 • geriatrycznych.
W przypadku zaostrzenia chorób przewlekłych pacjenci mogą być kierowani na rehabilitację przez lekarza poradni:
 • rehabilitacyjnej,
 • urazowo-ortopedycznej,
 • neurologicznej,
 • reumatologicznej.

Podczas przyjęcia do zakładu rehabilitacji ogólnoustrojowej, lekarz zakładu rehabilitacyjnego dokonuje kwalifikacji na podstawie skierowania i dokumentacji medycznej i oceny stanu zdrowia pacjenta. Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej dla jednego świadczeniobiorcy wynosi do 6 tygodni, średnio 5 rodzajów zabiegów dziennie.  W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego może on zostać przedłużony. Decyzje podejmuje lekarz prowadzący rehabilitację. Rehabilitacja może zostać przedłużona za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

Zakład Rehabilitacji Ośrodek Magnolia nie prowadzi rezerwacji pokoi. Pacjenci przyjmowani są według kolejki oczekujących, zgodnie z ustawowym obowiązkiem prowadzenia list pacjentów oczekujących na świadczenia medyczne (Dz. U. z 2008 roku Nr. 164, poz. 1027 z późniejszymi zmianami)

Powiadomienie o wyznaczonym terminie przyjazdu odbywa się telefonicznie/listownie z 2 -tygodniowym wyprzedzeniem. Zmiana wyznaczonego terminu możliwa jest tylko na pisemny wniosek z uzasadnieniem medycznym (wypis ze szpitala, zaświadczenie lekarskie itp.)

Pacjenci zakwalifikowani przez lekarza Zakładu Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Ośrodek Magnolia powinni posiadać:
   • 1. Aktualne zaświadczenie od lekarza prowadzącego/rodzinnego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do rehabilitacji w warunkach Zakładu Rehabilitacji Leczniczej.
    2. Oryginał skierowania od lekarza (jeżeli nie zostało dostarczone wcześniej na adres Ośrodka Magnolia)
    3. Dowód tożsamości.
    4. Aktualny komplet badań z ostatnich tygodni: morfologia krwi, OB., poziom glukozy we krwi, badania ogólne moczu, antygen HBs, badania EKG.
    5. Leki zażywane przewlekle na cały czas pobytu.
    6. Osoby chore na cukrzycę muszą mieć ze sobą wszystkie pobierane rodzaje insuliny oraz Glukometr z paskami w ilości zabezpieczającej planowany pobyt.
    7. Chorzy na nadciśnienie tętnicze oraz chorobę niedokrwienną serca powinni być pod kontrolą lekarza specjalisty kardiologa, mieć ustabilizowane ciśnienie i aktualną farmakoterapię. UWAGA! Niestabilne ciśnienie tętnicze oraz niestabilna choroba niedokrwienna serca jest przeciwwskazaniem do pobytu rehabilitacyjnego.
    8. Środki higieny osobistej (mydło, ręcznik, szczoteczka i pasta do zębów itp.).
    9. Piżamę i kapcie (ewentualnie szlafrok).
    10. Duży ręcznik kąpielowy do zabiegów – w zależności od rodzaju zleconych zabiegów.
    11. Cztery gazy jałowe (1 m2) [dostępne w aptece] – w zależności od rodzaju zleconych zabiegów.
    12. Strój kąpielowy, ubranie umożliwiające łatwy dostęp do okolicy zabiegowej, w zależności od rodzaju zleconych zabiegów.
    13. Obuwie do gimnastyki.
Dodatkowo:

1. Pobieramy opłatę za korzystanie z TV w wysokości 75,00 zł/osoba/za turnus.
2. Parking niestrzeżony 75,00 zł/od samochodu.
3. W czasie rehabilitacji nie przewiduje się przepustek.
4. Prosimy o pozostawienie w domu przedmiotów wartościowych.
5. W dniu przyjęcia pacjenta do Zakład Rehabilitacji Ogólnoustrojowej przysługuje obiad i kolacja, natomiast w dniu wypisu śniadanie.
6. Przyjęcia i wypisy realizowane są zgodnie z harmonogramem.
7. Koszty podróży do/ i na leczenie do Zakładu Rehabilitacji Ogólnoustrojowej pacjent ponosi samodzielnie.
8. Za świadczenia dodatkowe pobierane są opłaty zgodne z cennikiem obowiązującym w Sanatorium Ustroń Ośrodek Magnolia.
9. Pacjent na czas pobytu ma możliwość korzystania z czajnika bezprzewodowego.
10. Na terenie Sanatorium Ustroń Ośrodek Magnolia działa kawiarnia.

Rezygnacja z rehabilitacji prowadzonej w Zakładzie Rehabilitacji Ogólnoustrojowej:

Rezygnacja z wyznaczonego terminu z przyczyn innych niż medyczne skutkuje przeniesienie na koniec kolejki oczekujących. Natomiast nieuzasadnione/nieusprawiedliwione nie zgłoszenie się na rehabilitację grozi całkowitym skreśleniem z kolejki oczekujących.
Każda rezygnacja z potwierdzonego skierowania na leczenie w Zakładzie Rehabilitacji Ogólnoustrojowej powinna być pisemnie uzasadniona i udokumentowana
Do uznania za uzasadnioną rezygnację przyjmuje się następujące sytuacje: wypadek losowy, choroba ubezpieczonego, potwierdzone odpowiednim dokumentem
W przypadku uzasadnionej rezygnacji z potwierdzonego skierowania na leczenie w Zakładzie Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Zakład Rehabilitacji może wyznaczyć nowy termin

Pierwszy osobodzień rozpoczyna się od godziny 14:00 pierwszego dnia pobytu, a ostatni osobodzień kończy się do godziny 12:00 ostatniego dnia pobytu. W dniu przyjęcia pacjenta do Zakład Rehabilitacji Ogólnoustrojowej przysługuje obiad i kolacja, natomiast w dniu wypisu śniadanie. Możliwość wyboru diety podstawowej łatwostrawnej, cukrzycowej lub wątrobowej.

Przyjmowanie skierowań i informacja dla pacjentów odbywa się w Recepcji Ośrodka Magnolia, tel 33 854 36 90

Pobyt w zakładzie rehabilitacji ogólnoustrojowej jest pobytem refundowanym przez NFZ w stopniu częściowym, dlatego do pobytów obowiązują dopłaty (związane z kosztami zakwaterowania i wyżywienia). Zgodnie z art.18  Ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 roku Pacjent przebywający w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej, który udziela świadczeń całodobowych, ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. *

*Podstawa prawna:
1/ Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych art. 18 ust.1.,
2/ Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 80/2013/DSOZ z dnia 16 grudnia 2013 r. par. 25 ust.8.

Prawa Pacjenta

Prawa Pacjenta

ARKA VITAE S.A.

Sanatorium Ustroń Ośrodek Magnolia

Zakład Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

43-450 Ustroń, ul. Szpitalna 15

Tel. (33)854 36 90, Fax (33) 854 33 32