rehabilitacja po covid

REHABILITACJA POCOVIDOWA

Rehabilitacja w ramach kontraktu z NFZ

REHABILITACJA NFZ PO COVID-19

Informujemy, iż ramach zakładu rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych przyjmujemy pacjentów po przebytej chorobie Covid-19 w ramach kontraktu z NFZ. Celem rehabilitacji jest poprawa sprawności oddechowej, zwiększenie wydolności wysiłkowej i krążeniowej, szybszy powrót do pełnej sprawności oraz poprawa kondycji psychicznej.

Skierowanie, ankieta COVID-19..

W ramach kontraktu z NFZ

Pacjenci są przyjmowani na podstawie skierowania, z dołączoną aktualną dokumentacją medyczną lub kopią, potwierdzającą rozpoznanie. Skierowanie może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego czyli może to być lekarz POZ, lekarz specjalista lub lekarz ze szpitala po zakończonym leczeniu potwierdzonej choroby COVID-19 (wg jednostki chorobowej  ICD-10). Za datę zakończenia leczenia uznaje się datę zakończenia izolacji domowej lub datę wypisu ze szpitala albo izolatorium

Druk skierowania oraz ankiety dostępny do pobrania powyżej. W przypadku skierowań wypisanych na innych drukach prawidłowo wypełnione skierowanie powinno zawierać zapis: Skierowanie na leczenie szpitalne  Zakład/Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej 2306

Oprócz skierowania przy kwalifikacji do leczenia wymagane są badania diagnostyczne /aktualizacja wg rozporządzenia nr 98/2021/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 2 czerwca 2021/
1) badanie RTG lub MR lu TK klatki piersiowej z opisem wykonane w czasie leczenia lub po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby;
2) aktualna morfologia, CRP;
3) EKG aktualne
4) inna dok. med dotycząca leczenia COVID-19 lub objawów pocovidowych, mająca wpływ na ocenę stanu zdrowia pacjenta
5) przy dominującym problemie kardiologicznym badanie echokardiograficzne serca wykonane w czasie lub po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby
Wyżej wymienione wyniki badań należy dołączyć do skierowania (dopuszcza się nie załączenie badania EKG, w sytuacji gdy może być ono wykonane u realizatora rehabilitacji przy przyjęciu świadczeniobiorcy).

98_2021_DSOZ-Załącznik nr 1 do Programu – skala PCFS-1

98_2021_DSOZ-Załącznik nr 2 do Programu – ocena objawów po COVID-19-2

 

Świadczenia są udzielane świadczeniobiorcom, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego. Czas trwania rehabilitacji COVID- 19 wynosi od 2 do 6 tygodni, przy czym rozpoczęcie rehabilitacji COVID-19 następuje w terminie do 6 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19, z zastrzeżeniem, że jedna osoba może skorzystać z programu rehabilitacji jeden raz.

Decyzję ostateczną o przyjęciu pacjenta na rehabilitację podejmuje lekarz w ośrodku, w trakcie przyjęcia pacjenta po zapoznaniu się z całością dokumentacji, zebraniu wywiadu oraz badaniu wstępnym pacjenta.

Kryterium kliniczne kwalifikacji /wg rozporządzenia nr 98/2021/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 2 czerwca 2021) pacjentów do objęcia świadczeniem są powikłania lub następstwa po przebytym COVID-19 w zakresie układu oddechowego lub układu krążenia lub układu nerwowego lub narządu ruchu (wynik 1-4 przy ocenie * stanu zdrowia w skali od0 do 4 na podstawie codziennego funkcjonowania pacjenta i odczuwania objawów po przebyciu COVID-19) lub spadek siły mięśniowej z wykorzystaniem oceny siły mięśniowej skalą MRC (0-5) lub stopień nasilenia duszności wg skali mMRC w stopniu 2-3

Kompleksowy program rehabilitacji obejmuje:

1.kinezyterapię ze szczególnym uwzględnieniem treningu wytrzymałościowego, ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń efektywnego kaszlu, ćwiczeń ogólnousprawniających, ćwiczeń na wolnym powietrzu
2. opukiwanie i oklepywanie klatki piersiowej, drenaże ułożeniowe
3. inhalacje indywidualne (solankowe – haloterapia, mineralne, lekowe) lub okołotężniowe
4. terenoterapię – treningi marszowe
5. balneoterapię – wg indywidualnych wskazań
6. masaż – wg indywidualnych wskazań
7. hydroterapię, fizykoterapię – wg indywidualnych wskazań
8. treningi relaksacyjne
9. edukację zdrowotną i promocję zdrowia, w tym np. nauka prawidłowej techniki używania inhalatorów, eliminacja nałogów i innych czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych, prozdrowotna modyfikacja stylu życia
10. leczenie dietetyczne – wg indywidualnych wskazań
11. wspomaganie rehabilitacyjne schorzeń współistniejących

Powiadomienie o wyznaczonym terminie przyjazdu odbywa się telefonicznie lub listownie.
Zakład Rehabilitacji Ośrodek Magnolia nie prowadzi rezerwacji pokoi. Pacjenci przyjmowani są według kolejki oczekujących, zgodnie z ustawowym obowiązkiem prowadzenia list pacjentów oczekujących na świadczenia medyczne (Dz. U. z 2008 roku Nr. 164, poz. 1027 z późniejszymi zmianami)

Pacjenci zakwalifikowani przez lekarza Zakładu Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Ośrodek Magnolia powinni posiadać:

1. Oryginał skierowania od lekarza (jeżeli nie zostało dostarczone wcześniej na adres Ośrodka Magnolia)
2. Dowód tożsamości.
3. Leki zażywane przewlekle na cały czas pobytu.
4. Osoby chore na cukrzycę muszą mieć ze sobą wszystkie pobierane rodzaje insuliny oraz Glukometr z paskami w ilości zabezpieczającej planowany pobyt.
5. Chorzy na nadciśnienie tętnicze oraz chorobę niedokrwienną serca powinni być pod kontrolą lekarza specjalisty kardiologa, mieć ustabilizowane ciśnienie i aktualną farmakoterapię. UWAGA! Niestabilne ciśnienie tętnicze oraz niestabilna choroba niedokrwienna serca jest przeciwwskazaniem do pobytu rehabilitacyjnego.
6. Środki higieny osobistej (mydło, ręcznik, szczoteczka i pasta do zębów itp.).
7. Piżamę i kapcie (ewentualnie szlafrok).
8. Duży ręcznik kąpielowy do zabiegów – w zależności od rodzaju zleconych zabiegów.
9. Strój kąpielowy, ubranie umożliwiające łatwy dostęp do okolicy zabiegowej, w zależności od rodzaju zleconych zabiegów.
10. Obuwie do gimnastyki.

Dodatkowo:

1. Pobieramy opłatę za korzystanie z TV w wysokości 75,00 zł/osoba/za turnus.
2. Parking niestrzeżony 75,00 zł/od samochodu.
3. W czasie rehabilitacji nie przewiduje się przepustek.
4. Prosimy o pozostawienie w domu przedmiotów wartościowych.
5. W dniu przyjęcia pacjenta do Zakład Rehabilitacji Ogólnoustrojowej przysługuje obiad i kolacja, natomiast w dniu wypisu śniadanie.
6. Przyjęcia i wypisy realizowane są zgodnie z harmonogramem.
7. Koszty podróży do/ i na leczenie do Zakładu Rehabilitacji Ogólnoustrojowej pacjent ponosi samodzielnie.
8. Za świadczenia dodatkowe pobierane są opłaty zgodne z cennikiem obowiązującym w Sanatorium Ustroń Ośrodek Magnolia.
9. Pacjent na czas pobytu ma możliwość korzystania z czajnika bezprzewodowego.

Rezygnacja z rehabilitacji prowadzonej w Zakładzie Rehabilitacji Ogólnoustrojowej:

Rezygnacja z wyznaczonego terminu z przyczyn innych niż medyczne skutkuje przeniesienie na koniec kolejki oczekujących. Natomiast nieuzasadnione/nieusprawiedliwione nie zgłoszenie się na rehabilitację grozi całkowitym skreśleniem z kolejki oczekujących.
Każda rezygnacja z potwierdzonego skierowania na leczenie w Zakładzie Rehabilitacji Ogólnoustrojowej powinna być pisemnie uzasadniona i udokumentowana
Do uznania za uzasadnioną rezygnację przyjmuje się następujące sytuacje: wypadek losowy, choroba ubezpieczonego, potwierdzone odpowiednim dokumentem
W przypadku uzasadnionej rezygnacji z potwierdzonego skierowania na leczenie w Zakładzie Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Zakład Rehabilitacji może wyznaczyć nowy termin

Pierwszy osobodzień rozpoczyna się od godziny 14:00 pierwszego dnia pobytu, a ostatni osobodzień kończy się do godziny 12:00 ostatniego dnia pobytu. W dniu przyjęcia pacjenta do Zakładu Rehabilitacji Ogólnoustrojowej przysługuje obiad i kolacja, natomiast w dniu wypisu śniadanie.

Przyjmowanie skierowań i informacja dla pacjentów odbywa się w Recepcji Ośrodka Magnolia, tel. 33 854 36 90

Pobyt w zakładzie rehabilitacji ogólnoustrojowej jest pobytem refundowanym przez NFZ w stopniu częściowym, dlatego do pobytów obowiązują dopłaty (związane z kosztami zakwaterowania i wyżywienia). Zgodnie z art.18  Ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 roku Pacjent przebywający w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej, który udziela świadczeń całodobowych, ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. *

*Podstawa prawna:
1/ Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych art. 18 ust.1.,
2/ Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 80/2013/DSOZ z dnia 16 grudnia 2013 r. par. 25 ust.8.

3/Zarządzenie Nr 87/2021/DSOZ z dnia 6 maja 2021

W celu weryfikacji poprawności wystawionego skierowania proponujemy o przesłanie go na adres mailowy info@hotel-magnolia.pl Skontaktujemy się z Państwem.

ARKA VITAE S.A.

Sanatorium Ustroń Ośrodek Magnolia

Zakład Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

43-450 Ustroń, ul. Szpitalna 15

Tel. (33)854 36 90, Fax (33) 854 33 32